วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนเดิม

                                


                                     คำขวัญของโรงเรียน "เราชาวพาณิชย์ จิตใจดี มีน้ำใจ"

ความประทับใจของโรงเรียน

            โรงเรียนนี้เป็นที่มีความหมายอีกที่หนึ่งก็ได้เพราะว่าโรงเรียนเป็นเสมือนบ้านอีกหลังก็ได้ เพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ให้ความรู้ ความรัก ความสามารถกับผม

  
ประวิตัโรงเรียน


                   โรงเรียนโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขา พาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งบริหารงานโดยนักบริหารมืออาชีพที่เคยผ่านงาน ทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับขององค์ภาครัฐ และเอกชนากกว่า 30 ปี ก่อตั้งโดย คุณแม่ชำเลือง ดอกบัว โรงเรียนของเรากำลังจะเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชามากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจความถนัดและความสามารถของตนเองเมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้ว จะมีงานทำทันทีทั้งนี้เพราะเรามีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน ที่เพียบพร้อมไปด้วยสื่อการสอนและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่ไปกับเทคนิคการสอน ของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ ์ โรงเรียนของเรา เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2511 ตั้งอยู่ 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามใบอนุญาต เลขที่ 98/2511 โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างประเทศ มี นางชำเลือง ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนเป็น โรงเรียนขอนแก่นพาณิชย์ ประเภทอาชีวศึกษา เปิดเรียนในชั้นปีที่1 ถึงปีที่ 3 วิชาที่เปิดสอนคือ การบัญชี พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ เลขานุการ ชวเลข ภาษาอังกฤษ ต่อมา ปีพ.ศ. 2514 เป็นยุคปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญโดยโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษาตามใบอนุญาตเลขที่ 327/2514 วิชาที่เปิดสอน "พณิชยการ" โดยใช้ หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ปีพ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการขอนแก่นแผนกบริหารธุรกิจ โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ปีพ.ศ. 2527 โรงเรียนได้ขอขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ขึ้นโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 2 ปี เข้าเรียนโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น แผนกบริหารธุรกิจ ปีพ.ศ. 2530 โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนมา ใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ ปีพ.ศ. 2542 โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 ของกรมอาชีวศึกษาประเภทวิชาพณิชยกรรม กลุ่มถนัดวิชาการบัญชี การขาย และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีพ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2545 หลักสูตรกระทรวงศึกษา ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขางานประชาสัมพันธ์ สาขางานภาษาต่างประเทศ ปีพ.ศ. 2548 โรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโ่ลยีสารสนเทศ ปีพ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ในปัจจุบันโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น มี ดร. ตระกูล ดอกบัว เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ดร.นิพนธ์ ดอกบัว เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตเพลงมาร์ชพณิชยการขอนแก่น
พณิชยการขอนแก่น ถิ่นแดนนี้ เทคโนโลยี ก้าวล้ำนำสมัย สร้างสรรค์คนดีใฝ่นิยมสังคมไทย รักมั่นตรึงในรู้รักสามัคคี พณิชยการขอนแก่น แดนความรู้ แหล่งเชิดชูคุณธรรมนำศักดิ์ศรี กีฬาดัง การเรียนเด่น เน้นไอที เลือดเรามีสีวับวาว แดง-ขาว เด่น แดง-ขาว แดง-ขาว แดง-ขาว พณิชยการขอนแก่น แดนสุขสันต์ ด้วยรางวัลเกียรติยศ ปรากฏแสง ยังยึดมั่นสำเภาพาณิชย์ ไม่คลายแคลง นี่คือแหล่งพัฒนาการศึกษาไทย